Polityka przetwarzania danych osobowych w REPs Polska

Polityka danych osobowych w REPs Polska, zwana dalej „Polityką”,

zostaje wdrożona na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych w REPs Polska.

Administratorem danych osobowych jest REPs Polska z siedzibą w Szczecinie pod adresem:
ul. Czesława 5/65, 71-504 Szczecin, dane kontaktowe REPs Polska: adres e-mail repspoland@gmail.com lub kontakt@repspolska.pl

REPs Polska wyznacza osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni Pani Monika Caban, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w REPs Polska oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod w/w adresami e-mail.

Dane osobowe w REPs Polska:

- są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

- są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

- są adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane;

- są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

- są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

- są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych
i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu otrzymania statusu członka REPs Polska. Przetwarzanie danych jest niezbędne dla kwalifikacji posiadanych dyplomów i certyfikatów. Dane osobowe przetwarzane przez REPs Polska pochodzą bezpośrednio od członków. Każdy członek posiadający utworzony profil na stronie REPs Polska jest wyłącznie odpowiedzialny za treść danych udostępnianych na swój temat osobom trzecim za pośrednictwem tej strony.

Każdemu członkowi REPs Polska przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Członkowi REPs Polska przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z podejrzeniem naruszenia danych osobowych do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe w REPs Polska przechowywane są wyłącznie na okres członkostwa osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe w REPs Polska przetwarzane są wyłącznie w systemie i sieci informatycznej. System informatyczny wyposażony jest w mechanizmy uwierzytelnienia użytkowników oraz kontroli dostępu. Do uwierzytelniania użytkowników używa się hasła. Użytkownik niezwłocznie zmienia hasło w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia jego podglądu, przechwycenia, podsłuchania, odgadnięcia.

Administratorem Systemu Informatycznego REPs Polska, zwanym dalej ASI, jest Prezes Zarządu REPs Polska. ASI jest zobowiązany zabezpieczyć system informatyczny zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.

 

Sporządził i opracował: Monika Caban - Inspektor Ochrony Danych Osobowych REPs Polska

Szczecin, dn. 25.05.2018 r.