Regulamin

Oświadczenie dotyczące praw i obowiązków


Data ostatniej aktualizacji: 2 października 2017 rok.

Niniejsze Oświadczenie dotyczące praw i obowiązków („Oświadczenie” lub „Regulamin”) powstało na podstawie Zasad REPs Polska - Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness i stanowi regulamin, który określa stosunki pomiędzy serwisem a użytkownikami oraz wszystkimi innymi osobami korzystającymi z serwisu REPs Polska - Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness. Korzystając z serwisu REPs Polska - Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness lub uzyskując dostęp do niego, użytkownik akceptuje niniejsze Oświadczenie wraz z ewentualnymi zmianami, zgodnie zapisami Rozdziału 14. Na końcu niniejszego dokumentu znajdują się informacje o zasobach ułatwiających zrozumienie zasad rządzących serwisem REPs Polska - Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness.

1. Prywatność


 1. Prywatność użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Sformułowaliśmy Zasady wykorzystania danych, aby przedstawić kluczowe informacje dotyczące sposobu, w jaki użytkownicy mogą korzystać z serwisu REPs Polska w celu udostępniania treści innym osobom, a także sposobu, w jaki zbieramy i możemy wykorzystywać informacje dotyczące użytkowników. Zachęcamy do zapoznania się z Zasadami wykorzystania danych i podejmowania na ich podstawie świadomych decyzji.

   

  Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.0.922 ze zm.) zostałem/am poinformowana, iż:

  • administratorem moich danych osobowych jest REPs Polska - Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness,
  • moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu informacji dotyczącej działania REPs Polska i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia,
  • podanie REPs Polska - Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness moich danych osobowych jest dobrowolne,
  • na podstawie art. 32 Ustawy przysługuje mi prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

2. Udostępnianie treści i danych użytkowników


 1. Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych przez siebie w serwisie REPs Polska i może określać sposób udostępniania ich poprzez ustawienia prywatności oraz ustawienia aplikacji. Oprócz tego:
 2. W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej (IP, ang. intellectual property), takich jak zdjęcia i filmy, użytkownik przyznaje nam poniższe uprawnienia zgodnie z wprowadzonymi przez siebie ustawieniami prywatności i ustawieniami aplikacji: użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu REPs Polska lub w związku z nim (Licencja IP). Licencja IP wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile treści nie zostały udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły.
 3. Usunięcie treści objętych prawem własności intelektualnej odbywa się w sposób podobny do opróżnienia kosza na komputerze. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu (ale nie będzie udostępniana innym).
 4. Gdy użytkownik korzysta z aplikacji, może ona poprosić o uprawnienie dostępu do treści i informacji użytkownika, a także treści i informacji, które zostały mu udostępnione przez inne osoby. Aplikacje są zobowiązane szanować prywatność użytkowników. Ustalenia pomiędzy użytkownikiem a aplikacją będą regulować sposób wykorzystywania, przechowywania i przekazywania wyżej wymienionych treści i informacji przez aplikację. (Więcej informacji na temat Platformy, w tym sposobu określania zakresu informacji, które inne osoby mogą udostępniać aplikacjom, zawarto w Zasadach wykorzystania danych i na stronie dotyczącej Platformy).
 5. Gdy użytkownik publikuje treści lub informacje, korzystając z ustawienia Publiczne, zezwala on wszystkim, w tym osobom niebędącym użytkownikami REPs Polska, na uzyskiwanie dostępu i wykorzystywanie informacji, a także wiązanie ich z użytkownikiem (tj. jego imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem profilowym).
 6. Doceniamy wszelkie opinie i inne propozycje użytkowników dotyczące serwisu REPs, jednakże przekazując opinię lub propozycję, użytkownicy przyznają nam zezwolenie na wykorzystanie ich bez obowiązku wypłaty wynagrodzenia (ponieważ użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania ich).

3. Bezpieczeństwo


 1. Dołożymy wszelkich starań, aby serwis REPs Polska był bezpieczny, ale nie możemy udzielić takiej gwarancji. Aby dbać o bezpieczeństwo serwisu REPs Polska, potrzebujemy pomocy użytkownika, w tym przestrzegania przez niego następujących postanowień:
 2. Zabronione jest publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu) w serwisie REPs Polska.
 3. Zabronione jest zbieranie treści i danych użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do serwisu REPs Polska z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących), bez uprzedniego uzyskania naszego zezwolenia.
 4. Zabronione jest prowadzenie w serwisie REPs Polska nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych.
 5. Zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju.
 6. Zabronione jest wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innej osoby.
 7. Niedozwolone jest atakowanie, zastraszanie i nękanie innych użytkowników.
 8. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu REPs Polska do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych.
 9. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd serwisu REPs Polska, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje serwisu REPs Polska.
 10. Zabronione jest ułatwianie naruszania niniejszego Oświadczenia i naszych zasad, a także podżeganie do takiego postępowania.
 11. Zabronione jest umieszczanie: Treści erotyczne, Treści niebezpieczne lub obraźliwe, Narkotyki i treści związane z nimi, Treści związane z alkoholem, Treści związane z tytoniem, Treści związane z hackingiem i crackingiem, Strony oferujące programy wynagradzania, Treści wprowadzające w błąd, Treści związane z przemocą, Treści związane z bronią, Treści, które umożliwiają nieuczciwe zachowanie, Treści niezgodne z prawem.

4. Rejestracja i bezpieczeństwo konta


 1. Użytkownicy serwisu REPs Polska podają swoje prawdziwe imiona i nazwiska oraz dane. Potrzebujemy pomocy użytkowników, aby utrzymać ten stan rzeczy. Poniżej zawarto przyjęte przez użytkownika zobowiązania względem serwisu REPs Polska, które dotyczą rejestracji oraz troski o bezpieczeństwo konta:
 2. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych na REPs Polska i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia.
 3. Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto osobiste.
 4. W przypadku zablokowania konta użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez naszego zezwolenia.
 5. Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność swoich danych.
 6. Zabronione jest udostępnianie swojego hasła (lub poufnego klucza w przypadku twórców aplikacji), zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa konta.
 7. Zabronione jest przekazywanie swojego konta (a także administrowanej przez siebie strony lub aplikacji) innej osobie bez wcześniejszego uzyskania naszego zezwolenia w formie pisemnej.
 8. W przypadku wybrania przez użytkownika nazwy użytkownika lub podobnego identyfikatora dla konta lub strony rezerwujemy sobie prawo do usunięcia lub odebrania go w razie potrzeby (np. jeżeli właściciel znaku towarowego złoży skargę na nazwę użytkownika niezwiązaną z jego faktycznym imieniem/nazwiskiem).

5. Ochrona praw innych osób


 1. Szanujemy prawa innych osób i tego samego oczekujemy od naszych użytkowników.
 2. Zabronione jest publikowanie na REPs Polska treści lub wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej na REPs przez użytkownika, jeśli uznamy, że jest ona sprzeczna z niniejszym Oświadczeniem lub naszymi zasadami.
 4. Udostępniamy użytkownikom narzędzia do ochrony praw własności intelektualnej. Więcej informacji znajduje się na stronie Jak zgłaszać roszczenia dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej.
 5. Jeżeli usuniemy treść użytkownika z powodu naruszenia lub podania fałszywych informacji i użytkownik uzna nasze działanie za błędne, zapewniamy możliwość odwołania się od decyzji.
 6. Wielokrotne naruszanie regulaminu może spowodować zablokowanie konta użytkownika.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie naszych praw autorskich lub znaków towarowych (w tym loga Reps Polska) bez zgody Reps Polska, a także wszelkich łudząco podobnych oznaczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone w naszych Wytycznych dotyczących wykorzystania marki lub wydanym przez nas wcześniej zezwoleniu pisemnym.
 8. W przypadku zbierania informacji od użytkowników, niezbędne jest: uzyskanie ich zgody, wyraźne poinformowanie, że to użytkownik (a nie serwis REPs Polska) zbiera dane, oraz opublikowanie zasad ochrony prywatności zawierających omówienie zbieranych informacji oraz sposobu ich wykorzystania.
 9. Zabronione jest publikowanie na REPs Polska dowodów tożsamości innych osób i poufnych informacji o charakterze finansowym.
 10. Telefony komórkowe i inne urządzenia przenośne:
 11. W przypadku zmiany lub dezaktywacji numeru telefonu komórkowego użytkownik zaktualizuje dane swojego konta na REPs Polska w ciągu 48 godzin, aby zapobiec wysyłaniu przeznaczonych dla niego wiadomości do nabywcy jego poprzedniego numeru.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na umożliwienie innym osobom synchronizowania (także za pośrednictwem aplikacji) urządzeń z wszelkimi danymi, do których ci użytkownicy mają dostęp na REPs Polska i przyznaje wszelkie potrzebne do tego prawa.
 13. Zabronione jest wykorzystanie otrzymanych od nas danych na temat użytkowników w jakimkolwiek materiale reklamowym.
 14. Niedozwolone jest bezpośrednie lub pośrednie przesyłanie jakichkolwiek uzyskanych od nas danych do (lub wykorzystanie tych danych w ramach) jakiejkolwiek sieci reklamowej, platformy wymiany danych reklamowych, brokerów baz danych lub innych narzędzi związanych z reklamą, nawet jeżeli użytkownik wyraża zgodę na tego typu przekazanie lub zastosowanie.
 15. Zabroniona jest sprzedaż danych użytkowników. W przypadku przejęcia przez inny podmiot lub fuzji z nim, nadal można korzystać z danych użytkowników w ramach aplikacji, ale niedozwolone jest przekazanie ich poza nią.
 16. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia danych użytkowników, jeżeli ich wykorzystanie zostanie uznane za niezgodne z ich oczekiwaniami.
 17. Zabronione jest przekazywanie nam informacji uzyskanych od użytkowników w sposób niezależny od serwisu REPs Polska lub treści użytkowników bez ich zgody.
 18. Niedozwolone jest przedstawianie swoich relacji z serwisem REPs Polska innym osobom w sposób niezgodny z prawdą.
 19. Nie gwarantujemy, że korzystanie z Platformy zawsze będzie bezpłatne.
 20. Zastrzegamy sobie prawo do przeanalizowania aplikacji, treści i danych .
 21. W celu zagwarantowania użytkownikom bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia kontroli.
 22. Nie przekazujemy treści ani danych użytkownika reklamodawcom bez jego zgody.
 23. Użytkownik nie będzie modyfikował, tworzył prac pochodnych i dekompilował oprogramowania ani w żaden inny sposób nie będzie próbował wydobyć od nas kodu źródłowego, chyba że otrzyma od nas jawną zgodę w postaci licencji na oprogramowanie typu open source lub pisemnego zezwolenia.

6.  Płatności


 1. REPs Polska jako stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem VAT, dlatego wystawiamy tzw. fakturę uproszczoną, która nie zawiera informacji o stawkach podatku VAT.
 2. Użytkownik serwisu REPs Polska staje się członkiem Stowarzyszenia REPs Polska i ma obowiązek przestrzegać Statutu oraz wydanych na jego podstawie uchwał organów Stowarzyszenia, jak również ma obowiązek regularnie uiszczać składkę członkowską oraz opłaty uchwalone przez organy.
 3. Wysokość składki członkowskiej oraz innych opłat określa cennik.
 4. Składka członkowska opłacana jest przez osoby fizyczne, zatem nie podlega fakturowaniu.
 5. Składka członkowska jest dobrowolna i nie podlega zwrotowi chyba, że użytkownik dokonał wpłaty niezgodnej z obowiązującym cennikiem.
 6. Składka członkowska nie podlega procesowi reklamacyjnemu.
 7. Wszystkie wpłaty na rzecz REPs Polska dokonywane są za pośrednictwem rachunku mBank nr 96114020040000300275914456.

7. Poprawki


 1. W przypadku zmiany niniejszego Oświadczenia użytkownicy zostaną powiadomieni o niej poprzez opublikowanie jej na stronie REPs Polska.
 2. Dalsze korzystanie z serwisu REPs Polska po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z akceptacją zmienionych warunków.

8. Spory


 1. Użytkownik zobowiązany jest do rozwiązywania wszelkich roszczeń, podstaw powództwa lub sporów (roszczenia) w stosunku do nas wynikających z niniejszego Oświadczenia lub serwisu REPs Polska - wyłącznie w sądzie okręgowym.
 2. W przypadku zgłoszenia przez kogokolwiek roszczeń wobec nas w związku z działaniami, treściami lub informacjami opublikowanymi na REPs Polska przez użytkownika, użytkownik zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się zabezpieczyć przed stratami wynikającymi z odszkodowań, strat i wydatków jakiegokolwiek rodzaju (w tym uzasadnionych opłat i kosztów prawnych) dotyczących takiego roszczenia.
 3. DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, ABY SERWIS REPS POLSKA DZIAŁAŁ PRAWIDŁOWO, BEZBŁĘDNIE I BEZPIECZNIE, ALE UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NIEGO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. UDOSTĘPNIANY SERWIS REPS POLSKA W TAKIM STANIE, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK BEZPOŚREDNIEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM DOMNIEMANEJ GWARANCJI ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW. NIE GWARANTUJEMY, ŻE SERWIS REPS POLSKA ZAWSZE BĘDZIE BEZPIECZNY I WOLNY OD BŁĘDÓW, ANI ŻE ZAWSZE BĘDZIE DZIAŁAŁ BEZ ZAKŁÓCEŃ, OPÓŹNIEŃ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI. REPS POLSKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CZYNNOŚCI, TREŚCI, INFORMACJE I DANE STRON TRZECICH. UŻYTKOWNIK ZWALNIA NAS, NASZYCH DYREKTORÓW, PRZEDSTAWICIELI, PRACOWNIKÓW I AGENTÓW OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA I SZKODY JAWNE LUB UKRYTE WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ UŻYTKOWNIKA WOBEC STRON TRZECICH LUB ZWIĄZANE Z TAKIMI ROSZCZENIAMI.
 4. W przypadku uznania za nieobowiązującą jakiejkolwiek części niniejszego Oświadczenia, pozostała część nadal obowiązuje.
 5. Niemożność wyegzekwowania niniejszego Oświadczenia nie jest uznawana za jego uchylenie.
 6. Jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa od niniejszego Oświadczenia muszą być dokonane na piśmie i podpisane przez nas.
 7. Zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Oświadczenia innym osobom bez naszej zgody.
 8. Wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Oświadczenia mogą zostać przez nas swobodnie przeniesione w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży zasobów albo innej czynności prawnej.
 9. Żadne postanowienia niniejszego Oświadczenia nie zwalniają nas od przestrzegania przepisów prawa.
 10. Niniejsze Oświadczenie nie daje żadnych praw stronom trzecim.
 11. Zastrzegamy wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikom.
 12. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do wszelkich przepisów prawa podczas korzystania z serwisu REPs Polska lub uzyskiwania dostępu do niego.